Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORDEALERDIRECT
Verkoopsites Motordealerdirect

ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op en geldig vanaf 1 december 2015.

Motordealerdirect:
Motordealerdirect BV (hierna te noemen: "Motordealerdirect") zoals ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 57048487, waaronder tevens deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd, zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden en exploitant van de online verkoopsites zoals vermeld in deze algemene voorwaarden.
Bieder:
Het RDW (indien in Nederland actief) erkende motorfietsbedrijf, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon dat een bieding heeft uitgebracht.
Koper:
Het RDW (indien in Nederland actief) erkende motorfietsbedrijf, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, dat een bieding heeft uitgebracht welke is geaccepteerd door een verkoper.
Aanbieder:
De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een motorfiets aanbiedt op de verkoopsite.
Verkoper:
De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een motorfiets heeft aangeboden op de verkoopsite en welke een bod heeft geaccepteerd.
Motorfiets:
Een voertuig, zijnde een personen- of bedrijfsmotorfiets, die ter verkoop wordt aangeboden.
Kavel:
Een voertuig, zijnde een personen- of bedrijfsmotorfiets, die ter verkoop is aangeboden en welke is opgenomen in de administratie van de verkoopsites. Aan dit voertuig zal een uniek kavelnummer toegekend worden door Motordealerdirect.
Verkoopsite(s):
De motorfietsverkoopsites die door Motordealerdirect geëxploiteerd worden. Deze betreffen o.a. de navolgende websites: www.ikwilvanmijnmotorfietsaf.nl, ikwilvanmijnmotoraf.be & ikwilvanmijnscooteraf.nl.
Transactie:
Een wederzijdse verbintenis waarbij Koper zich verplicht om de motorfiets van Verkoper over te nemen en te betalen. De Verkoper verplicht zich om de motorfiets te leveren aan de Koper.
Taxatie:
Het (in)schatten van de waarde van een Kavel in verband met een Bieding door een Bieder.
Wederpartij:
De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een motorfiets aanbiedt/heeft aangeboden op de Verkoopsite(s) van Motordealerdirect.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle taxaties, transacties, bemiddelingen, overeenkomsten en overige verbintenissen welke direct of indirect verband houden met de dienstverlening van Motordealerdirect.
2. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Verkopers of Kopers wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Een Wederpartij ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden eerder van toepassing zijn geweest, wordt geacht ook akkoord te gaan of te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden op latere taxaties, transacties, bemiddelingen, overeenkomsten en overige verbintenissen tussen Aanbieders en Verkopers, welke direct of indirect verband houden met de dienstverlening van Motordealerdirect, ook al is dat niet steeds expliciet (opnieuw) overeengekomen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Individuele afwijkende bepalingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, zijn slechts bindend indien deze nadrukkelijk en schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.
6. Indien Motordealerdirect niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Motordealerdirect in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 3. DIENSTVERLENING DEALERDIRECT
1. De dienstverlening van Motordealerdirect ziet alleen en uitsluitend op het bemiddelen bij een wederzijds bindende afspraak over een Transactie tussen Koper en Verkoper.
2. Motordealerdirect stelt aan Aanbieders en Verkopers een online veiling ter beschikking om motorfiets's te verkopen aan deelnemers van een besloten netwerk van motorfietsbedrijven en draagt zorg voor het onderhoud van genoemde platformen.
3. De Verkoopsite(s) van Motordealerdirect biedt/bieden een platform voor Aanbieders en Verkopers om motorfiets's te verkopen.

ARTIKEL 4. ACCOUNT
1. Iedere gebruiker van de Verkoopsite(s) van Motordealerdirect ontvangt e-mails met links om bijvoorbeeld een taxatieverzoek te activeren of om een bieding in te zien dan wel een motorfietsverkoop te bevestigen. Deze zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden overgedragen worden. Als de gebruiker vreest dat een ander de inhoud van zij e-mails kent, dient dit direct aan Motordealerdirect kenbaar te worden gemaakt. Motordealerdirect blokkeert in voorkomend geval de verdere toegang van het account, om misbruik in naam van de gebruiker te voorkomen. De gebruiker zal hierna nieuwe e-mails van Motordealerdirect ontvangen. De gebruiker blijft steeds aansprakelijk in geval van misbruik van deze gegevens.
2. Motordealerdirect slaat de IP adressen op van de locaties waar vanaf ingelogd wordt. De Verkoopsite(s) van Motordealerdirect dienen uitsluitend vanaf een privé en/of zakelijk adres gebruikt te worden, dit om misbruik tegen te gaan.
3. Motordealerdirect behoudt het recht om, zonder waarschuwing en/of nadere uitleg, gebruikers uit te sluiten van toegang tot zijn Verkoopsite(s).
4. Indien een of meer van de leden van dit artikel niet correct nageleefd worden, kan Motordealerdirect per direct en zonder nadere waarschuwing een account afsluiten. In voorkomend geval zijn de boetes zoals genoemd in artikel 8.3 van toepassing.

ARTIKEL 5. VEILING
1. Nadat een motorfiets is aangemeld op een van de Verkoopsites, kent Motordealerdirect de motorfiets een kavelnummer toe. Vanaf dat moment zal de motorfiets een bepaalde tijd (een veilingronde van minimaal 1 minuut tot maximaal 96 uur) op een veiling worden geplaatst. Tijdens deze veiling zijn uitsluitend de motorfietsgegevens (met uitsluiting van persoonsgegevens) zichtbaar op een afgeschermd gedeelte van de Verkoopsite(s) waarop uitsluitend door Motordealerdirect goedgekeurde en officiële motorfietsbedrijven de Kavels kunnen bekijken en online een bieding kunnen uitbrengen.
2. Bieders zijn niet verplicht een Taxatie af te geven. In voorkomend geval is het mogelijk dat een motorfiets meerdere veilingronden nodig heeft om tot een Transactie te kunnen komen.

ARTIKEL 6. PRIJZEN EN BETALINGEN
1. De verkoop van een motorfiets via de Verkoopsite(s) is voor de Verkoper kosteloos.
2. Alle door Motordealerdirect aan Bieder, Koper en Verkoper opgegeven biedingen zijn inclusief omzetbelasting, tenzij anders is vermeld.

ARTIKEL 7. LEVERING EN OVERDRACHT
1. De Transactie komt tot stand indien de Verkoper een bod van een Koper heeft aanvaard. De Bieder wordt op dat moment Koper.
2. De Verkoper is verplicht om binnen 48 uur na de totstandkoming van de Transactie, middels een e-mailbericht, SMS bericht of op telefonische wijze, contact op te nemen met Koper om een afspraak voor de overdracht te maken.
3. Koper is verplicht de motorfiets over te nemen en de via de Verkoopsite overeengekomen koopsom aan Verkoper te betalen, tenzij de motorfiets niet aan de omschrijving voldoet zoals is ingevuld door de Verkoper op het taxatieformulier.
4. Binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst dient de overdracht gerealiseerd te zijn. Indien dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, dient Verkoper de Koper en Motordealerdirect hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Bij niet-levering van de motorfiets brengt Motordealerdirect 15% van het overeengekomen bedrag als administratiekosten bij Verkoper in rekening.
5. Koper en Verkoper hebben het recht op verlenging van de termijn genoemd in lid 4 van dit artikel, indien door overmacht, voor rekening van de andere partij komende omstandigheden (waaronder begrepen de verplichtingen als genoemd in volgend artikel) of door enige wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden, in redelijkheid niet van Koper dan wel Verkoper kan worden gevergd dat de overdracht binnen de betreffende termijn wordt gerealiseerd.
6. Indien de termijn als bedoeld in lid 4 van dit artikel wordt vertraagd ten gevolge van factoren welke niet te wijten zijn aan noch voor rekening van Motordealerdirect komen, dienen de daaruit voor Motordealerdirect voortvloeiende schade, kosten en gederfde inkomsten door de partij te worden vergoed die aansprakelijk is voor de vertraging. Ingeval de vertraging te wijten is aan de Verkoper, is de Verkoper de administratiekosten, bepaald op 15% van de verkoopprijs, aan Motordealerdirect verschuldigd.

7. Het herroepingsrecht op grond van de Wet Koop op Afstand is niet van toepassing, aangezien het hier een verkoop bij opbod betreft. Derhalve is de wettelijke bedenktijd van 7 dagen niet van toepassing. Daarnaast geld de bedenktijd van 7 dagen voor een overeenkomst op afstand niet aangezien de prijs van het voertuig onderhevig is aan schommelingen op de markt waarop Motordealerdirect geen invloed heeft of kan uitoefenen.

8. Indien er door de Verkoper na de totstandkoming van de Transactie wordt besloten (na het bevestigen middels het klikken op de "Nu verkopen" button op de Verkoopsite, telefonisch bevestigen of het bevestigen middels een e-mail bericht) om de levering niet te laten plaatsvinden, worden te allen tijde de administratiekosten in rekening gebracht. Gevallen waarin abusievelijk of door andere onduidelijk verklaarbare redenen is overgegaan tot de verkoop worden daar niet van uitgezonderd, gelet op de dubbele bevestiging die ten allen tijde wordt gevraagd alvorens tot definitieve verkoop te kunnen overgaan. Deze voorwaarde is ingesteld om misbruik van de dienstverlening van Motordealerdirect te voorkomen en leveringen vanuit verkopende partijen te garanderen aan de Koper.
9. Aflevering vindt, tenzij anders wordt afgesproken, plaats door het bezorgen van de motorfiets door de Verkoper bij de Koper. Indien afhaling nadrukkelijk is overeengekomen, dan dient de afhaling plaats te vinden op het door de Verkoper aangegeven adres. De aflevering moet plaats vinden binnen 14 dagen na het sluiten van een overeenkomst.
10. Indien er is afgesproken dat de motorfiets door de Koper bij de Verkoper wordt afgehaald dan is de Verkoper verplicht om de Koper in staat te stellen de motorfiets binnen het tijdsperk van 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst tussen 9 en 17 uur af te kunnen halen.
11. Voor het geval dat de partijen over het tijdstip van het afhalen geen overeenstemming kunnen bereiken, wordt het tijdstip door de Koper vastgesteld, maar wel binnen het aangegeven tijdsperk en met een termijn van ten minste 24 uur.
12. Alvorens tot betaling over te gaan, heeft de Koper het recht om te onderzoeken of de motorfiets overeenkomt met de omschrijving van Verkoper en samen met de Verkoper een proefrit te maken. Eventuele schade die ontstaat tijdens de proefrit zijn voor risico van de Verkoper, tenzij deze is veroorzaakt door verkeersovertredingen of onachtzaamheid van Koper.
13. Indien Koper constateert dat er sprake is van tegenstrijdigheid tussen de motorfiets en de omschrijving daarvan van de Verkoper, heeft Koper recht op een redelijke vermindering van de prijs of de Transactie ongedaan te maken c.q. te ontbinden.
14. Alvorens Koper tot betaling over gaat, is Verkoper verplicht aan te tonen dat het chassisnummer en identiteitsplaatje van de motorfiets overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs. Daarnaast heeft Koper het recht om het kentekenbewijs te controleren en te onderzoeken of de gegevens overeenstemmen met de tenaamstelling.
15. De koopsom dient door de Koper aan de Verkoper betaald te worden bij levering en gelijktijdige overdracht van de motorfiets, het regelen van de tenaamstelling en het afgeven van overige bij de motorfiets behorende documenten.
16. Partijen zijn verplicht elkaar een kwitantie van ontvangst te geven.

ARTIKEL 8. INTELLECTUELE EIGENDOM
1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht, databankrechten en merkrechten op de Verkoopsite, de Inkoopsite en alle verstrekte informatie, al dan niet op of via de In- en Verkoopsites, rusten bij Motordealerdirect.
2. Alle door Motordealerdirect verstrekte stukken (zoals werkwijzen, adviezen, rapporten, overeenkomsten, ontwerpen, software, systeemontwerpen etc.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Motordealerdirect worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Bij overtreding van een van in dit artikel genoemde verbodsbepalingen verbeurt de Wederpartij ten behoeve van Motordealerdirect een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- alsmede een boete van € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Motordealerdirect op vergoeding van de volledige door zijn geleden schade, met kosten en interesten.

ARTIKEL 9. OVERMACHT
1. Motordealerdirect verschaft Kopers en Verkopers toegang tot de door zijn geëxploiteerde websites en gebruik van zijn diensten. Hoewel Motordealerdirect zich zal inzetten voor een onbelemmerde toegang tot het systeem, kan zij geen onbelemmerde toegang garanderen.
2. Motordealerdirect is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Motordealerdirect redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Motordealerdirect ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
3. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Motordealerdirect geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor zijn risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door brand, stroomstoring, werkstaking of uitsluiting, rellen of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Motordealerdirect gevergd kan worden. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop Motordealerdirect feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
4. In geval van overmacht worden de verplichtingen aan de zijde van Motordealerdirect opgeschort tot nader order.

ARTIKEL 10. RECLAME
1. Een eventuele klacht met betrekking tot de bemiddeling of het factuurbedrag betreffende de administratiekosten bij eenzijdige annulering van de koopovereenkomst dient schriftelijk binnen acht dagen nadat de overeenkomst is afgerond, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur aan Motordealerdirect te worden kenbaar gemaakt, op straffe van verval van rechtsvordering.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID
1. Motordealerdirect accepteert geen enkele aansprakelijkheid anders dan bepaald in deze algemene voorwaarden.
2. Motordealerdirect is, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor de door zijn verleende diensten, waaronder maar niet beperkt tot de inhoud en/of juistheid van de door Motordealerdirect, Koper of Verkoper verstrekte informatie op de Verkoopsite(s) of anderszins verstrekte informatie. De inhoud van de door Motordealerdirect uitgevoerde opdracht heeft slechts een informatief en indicatief karakter. Motordealerdirect verstrekt ter zake geen enkele garantie.
3. Motordealerdirect is, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de Wederpartij, die op enigerlei wijze verband houdt met, dan wel veroorzaakt is door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Motordealerdirect.
4. Motordealerdirect is, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat door of het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie zijdens de Wederpartij.
5. Motordealerdirect heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Wederpartij ongedaan te maken, waarbij de Wederpartij zijn alle mogelijke medewerking dient te verlenen.
6. De Wederpartij vrijwaart Motordealerdirect tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met een Transactie samenhangen.

ARTIKEL 12. PRIVACY
1. De Aanbieder is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Bieders overeenkomstig hun oordeel nodig hebben voor het correct uitvoeren van de verleende taxatie, tijdig in de gewenste vorm middels de formulieren op de Verkoopwebsite ter beschikking van Motordealerdirect en de Bieders te stellen.
2. Motordealerdirect mag het door de Aanbieder opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen totdat zijn schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld. Indien het door Motordealerdirect verstrekte advies de Wederpartij niet bereikt doordat het opgegeven (e-mail)adres niet juist blijkt te zijn, blijft de overeenkomst, waaronder het overeengekomen bedrag, geldig.
3. De Aanbieder staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden waarop Motordealerdirect de uitvoering van de overeenkomst heeft gebaseerd. Motordealerdirect aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
4. De Verkoopsites zijn een onderdeel van Motordealerdirect. Motordealerdirect is de wettelijk verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Motordealerdirect van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Motordealerdirect zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
5. De gegevens van de Aanbieder c.q Verkoper zijn tijdens de taxatie en daarna uitsluitend in te zien door Motordealerdirect en zullen niet openbaar worden gemaakt tijdens het taxatieverzoek.
6. De gegevens van de Bieder c.q. Koper zijn tijdens de taxatie en daarna uitsluitend in te zien door Motordealerdirect en zullen niet openbaar worden gemaakt tijdens het taxatieverzoek.
7. Uitsluitend indien de Aanbieder akkoord gaat met de bieding en er een koopovereenkomst is gesloten dan zullen de gegevens van de Koper middels een e-mail bericht aan de Verkoper bekend gemaakt worden, ook zullen dan de gegevens van de Verkopers middels een e-mail bericht aan de Koper bekend gemaakt worden. Het is deze partijen niet toegestaan deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen.
8. De Wederpartij erkent dat Motordealerdirect gerechtigd is de aan zijn verstrekte gegevens ten behoeve van zijn eigen activiteiten te gebruiken.
9. In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd. Motordealerdirect gebruikt gegevens van Aanbieders, Bieders, Kopers en Verkopers voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt om te informeren over het (opnieuw) aanbieden van diensten van Motordealerdirect, andere websites van Motordealerdirect en voor het doen van aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners. Hierbij tracht Motordealerdirect rekening te houden met de voorkeuren van de betrokkene om wiens persoonsgegevens het gaat. Indien de betrokkene geen prijs stelt op informatie, dient hij dit schriftelijk mee te delen en onder vermelding van 'blokkering' een notificatie sturen naar: Motordealerdirect BV, Josink Maatweg 43, 7545 PS te Enschede.
10. Indien de Aanbieder geen nieuwe taxatie wil ontvangen dan kan hij dit telefonisch doorgeven aan de klantenservice of zich afmelden op de aangegeven plek op de website.
11. Alle informatie over de gebruikers van de Verkoopsite(s), die zij aan Motordealerdirect ter beschikking stellen, worden vertrouwelijk behandeld.
12. Motordealerdirect behoudt het recht om informatie aan openbare instanties te verschaffen, gebaseerd op een wettelijke of een door een rechterlijke instantie opgelegde verplichting.
13. Enige tijd na het aanmelden van de motorfiets op de Verkoopsite zal de Aanbieder een e-mail ontvangen welke bevestigd moet worden om te zorgen dat de motorfiets ter taxatie aangeboden wordt. Enige ogenblikken daarna zal er een samenvatting van de ontvangen gegevens per e-mail verzonden worden naar de Aanbieder. Met behulp van deze e-mail kan de Aanbieder controleren of alle gegevens goed zijn ontvangen bij de Verkoopsite. Indien hier onjuistheden in vermeld staan of als er aanvullingen gedaan dienen te worden dan kan er telefonisch contact opgenomen worden met de klantenservice van Motordealerdirect.
14. Motordealerdirect maakt gebruik van cookies, teneinde de onderstaande gegevens over een bezoek van zijn Verkoopsite(s) te kunnen gebruiken. Motordealerdirect gebruikt deze gegevens om de identiteit van de betrokkene te kunnen vaststellen en om een volgend bezoek aan zijn Verkoopsite(s) te vergemakkelijken. Voorts gebruikt Motordealerdirect cookies om de doeltreffendheid van zijn Verkoopsite(s) en de reclameactiviteiten op de website te onderzoeken. Indien de Verkoopsite(s) wordt/worden bezocht, worden de onderstaande gegevens vastgelegd in een cookie. Indien dit door de betrokkene niet wordt gewenst, kan het gebruik van cookies verhinderd worden door de browserinstellingen aan te passen. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de Verkoopsite(s) van Motordealerdirect wordt verminderd, dan wel dat de Verkoopsite(s) van Motordealerdirect geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt. De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie: 1) uw IP-adres indien noodzakelijk; 2) sessienummer en 3) een klantnummer indien noodzakelijk.
15. Alle in- en uitgaande telefoongesprekken worden opgenomen. Dit doen wij in uw en ons belang. Door het opnemen van de gesprekken hoeft u geen of veel minder schriftelijke informatie te verstrekken. Daarnaast is achteraf altijd vast te stellen welke afspraak wij telefonisch gemaakt hebben.

ARTIKEL 13. GESCHILLEN
1. Op de algemene voorwaarden en de via de Verkoopsite(s) gesloten overeenkomst, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden of een via de Verkoopsite(s) gesloten overeenkomst of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staande, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Motordealerdirect ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gevestigd is.

ARTIKEL 14. DRUK- EN TYPEFOUTEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld onder voorbehoud van druk- en typefouten en Motordealerdirect aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

|

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORDEALERDIRECT
Verkoopsites Motordealerdirect

ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op en geldig vanaf 1 december 2015.

Motordealerdirect:
Motordealerdirect BV (hierna te noemen: "Motordealerdirect") zoals ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 57048487, waaronder tevens deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd, zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden en exploitant van de online verkoopsites zoals vermeld in deze algemene voorwaarden.
Bieder:
Het RDW (indien in Nederland actief) erkende motorfietsbedrijf, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon dat een bieding heeft uitgebracht.
Koper:
Het RDW (indien in Nederland actief) erkende motorfietsbedrijf, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, dat een bieding heeft uitgebracht welke is geaccepteerd door een verkoper.
Aanbieder:
De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een motorfiets aanbiedt op de verkoopsite.
Verkoper:
De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een motorfiets heeft aangeboden op de verkoopsite en welke een bod heeft geaccepteerd.
Motorfiets:
Een voertuig, zijnde een personen- of bedrijfsmotorfiets, die ter verkoop wordt aangeboden.
Kavel:
Een voertuig, zijnde een personen- of bedrijfsmotorfiets, die ter verkoop is aangeboden en welke is opgenomen in de administratie van de verkoopsites. Aan dit voertuig zal een uniek kavelnummer toegekend worden door Motordealerdirect.
Verkoopsite(s):
De motorfietsverkoopsites die door Motordealerdirect geëxploiteerd worden. Deze betreffen o.a. de navolgende websites: www.ikwilvanmijnmotorfietsaf.nl, ikwilvanmijnmotoraf.be & ikwilvanmijnscooteraf.nl.
Transactie:
Een wederzijdse verbintenis waarbij Koper zich verplicht om de motorfiets van Verkoper over te nemen en te betalen. De Verkoper verplicht zich om de motorfiets te leveren aan de Koper.
Taxatie:
Het (in)schatten van de waarde van een Kavel in verband met een Bieding door een Bieder.
Wederpartij:
De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een motorfiets aanbiedt/heeft aangeboden op de Verkoopsite(s) van Motordealerdirect.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle taxaties, transacties, bemiddelingen, overeenkomsten en overige verbintenissen welke direct of indirect verband houden met de dienstverlening van Motordealerdirect.
2. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Verkopers of Kopers wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Een Wederpartij ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden eerder van toepassing zijn geweest, wordt geacht ook akkoord te gaan of te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden op latere taxaties, transacties, bemiddelingen, overeenkomsten en overige verbintenissen tussen Aanbieders en Verkopers, welke direct of indirect verband houden met de dienstverlening van Motordealerdirect, ook al is dat niet steeds expliciet (opnieuw) overeengekomen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Individuele afwijkende bepalingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, zijn slechts bindend indien deze nadrukkelijk en schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.
6. Indien Motordealerdirect niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Motordealerdirect in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 3. DIENSTVERLENING DEALERDIRECT
1. De dienstverlening van Motordealerdirect ziet alleen en uitsluitend op het bemiddelen bij een wederzijds bindende afspraak over een Transactie tussen Koper en Verkoper.
2. Motordealerdirect stelt aan Aanbieders en Verkopers een online veiling ter beschikking om motorfiets's te verkopen aan deelnemers van een besloten netwerk van motorfietsbedrijven en draagt zorg voor het onderhoud van genoemde platformen.
3. De Verkoopsite(s) van Motordealerdirect biedt/bieden een platform voor Aanbieders en Verkopers om motorfiets's te verkopen.

ARTIKEL 4. ACCOUNT
1. Iedere gebruiker van de Verkoopsite(s) van Motordealerdirect ontvangt e-mails met links om bijvoorbeeld een taxatieverzoek te activeren of om een bieding in te zien dan wel een motorfietsverkoop te bevestigen. Deze zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden overgedragen worden. Als de gebruiker vreest dat een ander de inhoud van zij e-mails kent, dient dit direct aan Motordealerdirect kenbaar te worden gemaakt. Motordealerdirect blokkeert in voorkomend geval de verdere toegang van het account, om misbruik in naam van de gebruiker te voorkomen. De gebruiker zal hierna nieuwe e-mails van Motordealerdirect ontvangen. De gebruiker blijft steeds aansprakelijk in geval van misbruik van deze gegevens.
2. Motordealerdirect slaat de IP adressen op van de locaties waar vanaf ingelogd wordt. De Verkoopsite(s) van Motordealerdirect dienen uitsluitend vanaf een privé en/of zakelijk adres gebruikt te worden, dit om misbruik tegen te gaan.
3. Motordealerdirect behoudt het recht om, zonder waarschuwing en/of nadere uitleg, gebruikers uit te sluiten van toegang tot zijn Verkoopsite(s).
4. Indien een of meer van de leden van dit artikel niet correct nageleefd worden, kan Motordealerdirect per direct en zonder nadere waarschuwing een account afsluiten. In voorkomend geval zijn de boetes zoals genoemd in artikel 8.3 van toepassing.

ARTIKEL 5. VEILING
1. Nadat een motorfiets is aangemeld op een van de Verkoopsites, kent Motordealerdirect de motorfiets een kavelnummer toe. Vanaf dat moment zal de motorfiets een bepaalde tijd (een veilingronde van minimaal 1 minuut tot maximaal 96 uur) op een veiling worden geplaatst. Tijdens deze veiling zijn uitsluitend de motorfietsgegevens (met uitsluiting van persoonsgegevens) zichtbaar op een afgeschermd gedeelte van de Verkoopsite(s) waarop uitsluitend door Motordealerdirect goedgekeurde en officiële motorfietsbedrijven de Kavels kunnen bekijken en online een bieding kunnen uitbrengen.
2. Bieders zijn niet verplicht een Taxatie af te geven. In voorkomend geval is het mogelijk dat een motorfiets meerdere veilingronden nodig heeft om tot een Transactie te kunnen komen.

ARTIKEL 6. PRIJZEN EN BETALINGEN
1. De verkoop van een motorfiets via de Verkoopsite(s) is voor de Verkoper kosteloos.
2. Alle door Motordealerdirect aan Bieder, Koper en Verkoper opgegeven biedingen zijn inclusief omzetbelasting, tenzij anders is vermeld.

ARTIKEL 7. LEVERING EN OVERDRACHT
1. De Transactie komt tot stand indien de Verkoper een bod van een Koper heeft aanvaard. De Bieder wordt op dat moment Koper.
2. De Verkoper is verplicht om binnen 48 uur na de totstandkoming van de Transactie, middels een e-mailbericht, SMS bericht of op telefonische wijze, contact op te nemen met Koper om een afspraak voor de overdracht te maken.
3. Koper is verplicht de motorfiets over te nemen en de via de Verkoopsite overeengekomen koopsom aan Verkoper te betalen, tenzij de motorfiets niet aan de omschrijving voldoet zoals is ingevuld door de Verkoper op het taxatieformulier.
4. Binnen 21 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst dient de overdracht gerealiseerd te zijn. Indien dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, dient Verkoper de Koper en Motordealerdirect hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Bij niet-levering van de motorfiets brengt Motordealerdirect 15% van het overeengekomen bedrag als administratiekosten bij Verkoper in rekening.
5. Koper en Verkoper hebben het recht op verlenging van de termijn genoemd in lid 4 van dit artikel, indien door overmacht, voor rekening van de andere partij komende omstandigheden (waaronder begrepen de verplichtingen als genoemd in volgend artikel) of door enige wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden, in redelijkheid niet van Koper dan wel Verkoper kan worden gevergd dat de overdracht binnen de betreffende termijn wordt gerealiseerd.
6. Indien de termijn als bedoeld in lid 4 van dit artikel wordt vertraagd ten gevolge van factoren welke niet te wijten zijn aan noch voor rekening van Motordealerdirect komen, dienen de daaruit voor Motordealerdirect voortvloeiende schade, kosten en gederfde inkomsten door de partij te worden vergoed die aansprakelijk is voor de vertraging. Ingeval de vertraging te wijten is aan de Verkoper, is de Verkoper de administratiekosten, bepaald op 15% van de verkoopprijs, aan Motordealerdirect verschuldigd.
7. Het herroepingsrecht op grond van de Wet Koop op Afstand is niet van toepassing, aangezien het hier een verkoop bij opbod betreft. Derhalve is de wettelijke bedenktijd van 7 dagen niet van toepassing. Daarnaast geld de bedenktijd van 7 dagen voor een overeenkomst op afstand niet aangezien de prijs van het voertuig onderhevig is aan schommelingen op de markt waarop Motordealerdirect geen invloed heeft of kan uitoefenen.

8. Indien er door de Verkoper na de totstandkoming van de Transactie wordt besloten (na het bevestigen middels het klikken op de "Nu verkopen" button op de Verkoopsite, telefonisch bevestigen of het bevestigen middels een e-mail bericht) om de levering niet te laten plaatsvinden, worden te allen tijde de administratiekosten in rekening gebracht. Gevallen waarin abusievelijk of door andere onduidelijk verklaarbare redenen is overgegaan tot de verkoop worden daar niet van uitgezonderd, gelet op de dubbele bevestiging die ten allen tijde wordt gevraagd alvorens tot definitieve verkoop te kunnen overgaan. Deze voorwaarde is ingesteld om misbruik van de dienstverlening van Motordealerdirect te voorkomen en leveringen vanuit verkopende partijen te garanderen aan de Koper.
9. Aflevering vindt, tenzij anders wordt afgesproken, plaats door het bezorgen van de motorfiets door de Verkoper bij de Koper. Indien afhaling nadrukkelijk is overeengekomen, dan dient de afhaling plaats te vinden op het door de Verkoper aangegeven adres. De aflevering moet plaats vinden binnen 21 dagen na het sluiten van een overeenkomst.
10. Indien er is afgesproken dat de motorfiets door de Koper bij de Verkoper wordt afgehaald dan is de Verkoper verplicht om de Koper in staat te stellen de motorfiets binnen het tijdsperk van 21 dagen na het sluiten van de overeenkomst tussen 9 en 17 uur af te kunnen halen.
11. Voor het geval dat de partijen over het tijdstip van het afhalen geen overeenstemming kunnen bereiken, wordt het tijdstip door de Koper vastgesteld, maar wel binnen het aangegeven tijdsperk en met een termijn van ten minste 24 uur.
12. Alvorens tot betaling over te gaan, heeft de Koper het recht om te onderzoeken of de motorfiets overeenkomt met de omschrijving van Verkoper en samen met de Verkoper een proefrit te maken. Eventuele schade die ontstaat tijdens de proefrit zijn voor risico van de Verkoper, tenzij deze is veroorzaakt door verkeersovertredingen of onachtzaamheid van Koper.
13. Indien Koper constateert dat er sprake is van tegenstrijdigheid tussen de motorfiets en de omschrijving daarvan van de Verkoper, heeft Koper recht op een redelijke vermindering van de prijs of de Transactie ongedaan te maken c.q. te ontbinden.
14. Alvorens Koper tot betaling over gaat, is Verkoper verplicht aan te tonen dat het chassisnummer en identiteitsplaatje van de motorfiets overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs. Daarnaast heeft Koper het recht om het kentekenbewijs te controleren en te onderzoeken of de gegevens overeenstemmen met de tenaamstelling.
15. De koopsom dient door de Koper aan de Verkoper betaald te worden bij levering en gelijktijdige overdracht van de motorfiets, het regelen van de tenaamstelling en het afgeven van overige bij de motorfiets behorende documenten.
16. Partijen zijn verplicht elkaar een kwitantie van ontvangst te geven.

ARTIKEL 8. INTELLECTUELE EIGENDOM
1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht, databankrechten en merkrechten op de Verkoopsite, de Inkoopsite en alle verstrekte informatie, al dan niet op of via de In- en Verkoopsites, rusten bij Motordealerdirect.
2. Alle door Motordealerdirect verstrekte stukken (zoals werkwijzen, adviezen, rapporten, overeenkomsten, ontwerpen, software, systeemontwerpen etc.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Motordealerdirect worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Bij overtreding van een van in dit artikel genoemde verbodsbepalingen verbeurt de Wederpartij ten behoeve van Motordealerdirect een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- alsmede een boete van € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Motordealerdirect op vergoeding van de volledige door zijn geleden schade, met kosten en interesten.

ARTIKEL 9. OVERMACHT
1. Motordealerdirect verschaft Kopers en Verkopers toegang tot de door zijn geëxploiteerde websites en gebruik van zijn diensten. Hoewel Motordealerdirect zich zal inzetten voor een onbelemmerde toegang tot het systeem, kan zij geen onbelemmerde toegang garanderen.
2. Motordealerdirect is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Motordealerdirect redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Motordealerdirect ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
3. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Motordealerdirect geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor zijn risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door brand, stroomstoring, werkstaking of uitsluiting, rellen of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Motordealerdirect gevergd kan worden. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop Motordealerdirect feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
4. In geval van overmacht worden de verplichtingen aan de zijde van Motordealerdirect opgeschort tot nader order.

ARTIKEL 10. RECLAME
1. Een eventuele klacht met betrekking tot de bemiddeling of het factuurbedrag betreffende de administratiekosten bij eenzijdige annulering van de koopovereenkomst dient schriftelijk binnen acht dagen nadat de overeenkomst is afgerond, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur aan Motordealerdirect te worden kenbaar gemaakt, op straffe van verval van rechtsvordering.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID
1. Motordealerdirect accepteert geen enkele aansprakelijkheid anders dan bepaald in deze algemene voorwaarden.
2. Motordealerdirect is, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor de door zijn verleende diensten, waaronder maar niet beperkt tot de inhoud en/of juistheid van de door Motordealerdirect, Koper of Verkoper verstrekte informatie op de Verkoopsite(s) of anderszins verstrekte informatie. De inhoud van de door Motordealerdirect uitgevoerde opdracht heeft slechts een informatief en indicatief karakter. Motordealerdirect verstrekt ter zake geen enkele garantie.
3. Motordealerdirect is, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de Wederpartij, die op enigerlei wijze verband houdt met, dan wel veroorzaakt is door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Motordealerdirect.
4. Motordealerdirect is, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat door of het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie zijdens de Wederpartij.
5. Motordealerdirect heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Wederpartij ongedaan te maken, waarbij de Wederpartij zijn alle mogelijke medewerking dient te verlenen.
6. De Wederpartij vrijwaart Motordealerdirect tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met een Transactie samenhangen.

ARTIKEL 12. PRIVACY
1. De Aanbieder is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Bieders overeenkomstig hun oordeel nodig hebben voor het correct uitvoeren van de verleende taxatie, tijdig in de gewenste vorm middels de formulieren op de Verkoopwebsite ter beschikking van Motordealerdirect en de Bieders te stellen.
2. Motordealerdirect mag het door de Aanbieder opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen totdat zijn schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld. Indien het door Motordealerdirect verstrekte advies de Wederpartij niet bereikt doordat het opgegeven (e-mail)adres niet juist blijkt te zijn, blijft de overeenkomst, waaronder het overeengekomen bedrag, geldig.
3. De Aanbieder staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden waarop Motordealerdirect de uitvoering van de overeenkomst heeft gebaseerd. Motordealerdirect aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
4. De Verkoopsites zijn een onderdeel van Motordealerdirect. Motordealerdirect is de wettelijk verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Motordealerdirect van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Motordealerdirect zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
5. De gegevens van de Aanbieder c.q Verkoper zijn tijdens de taxatie en daarna uitsluitend in te zien door Motordealerdirect en zullen niet openbaar worden gemaakt tijdens het taxatieverzoek.
6. De gegevens van de Bieder c.q. Koper zijn tijdens de taxatie en daarna uitsluitend in te zien door Motordealerdirect en zullen niet openbaar worden gemaakt tijdens het taxatieverzoek.
7. Uitsluitend indien de Aanbieder akkoord gaat met de bieding en er een koopovereenkomst is gesloten dan zullen de gegevens van de Koper middels een e-mail bericht aan de Verkoper bekend gemaakt worden, ook zullen dan de gegevens van de Verkopers middels een e-mail bericht aan de Koper bekend gemaakt worden. Het is deze partijen niet toegestaan deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen.
8. De Wederpartij erkent dat Motordealerdirect gerechtigd is de aan zijn verstrekte gegevens ten behoeve van zijn eigen activiteiten te gebruiken.
9. In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd. Motordealerdirect gebruikt gegevens van Aanbieders, Bieders, Kopers en Verkopers voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt om te informeren over het (opnieuw) aanbieden van diensten van Motordealerdirect, andere websites van Motordealerdirect en voor het doen van aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners. Hierbij tracht Motordealerdirect rekening te houden met de voorkeuren van de betrokkene om wiens persoonsgegevens het gaat. Indien de betrokkene geen prijs stelt op informatie, dient hij dit schriftelijk mee te delen en onder vermelding van 'blokkering' een notificatie sturen naar: Motordealerdirect BV, Josink Maatweg 43, 7545 PS te Enschede.
10. Indien de Aanbieder geen nieuwe taxatie wil ontvangen dan kan hij dit telefonisch doorgeven aan de klantenservice of zich afmelden op de aangegeven plek op de website.
11. Alle informatie over de gebruikers van de Verkoopsite(s), die zij aan Motordealerdirect ter beschikking stellen, worden vertrouwelijk behandeld.
12. Motordealerdirect behoudt het recht om informatie aan openbare instanties te verschaffen, gebaseerd op een wettelijke of een door een rechterlijke instantie opgelegde verplichting.
13. Enige tijd na het aanmelden van de motorfiets op de Verkoopsite zal de Aanbieder een e-mail ontvangen welke bevestigd moet worden om te zorgen dat de motorfiets ter taxatie aangeboden wordt. Enige ogenblikken daarna zal er een samenvatting van de ontvangen gegevens per e-mail verzonden worden naar de Aanbieder. Met behulp van deze e-mail kan de Aanbieder controleren of alle gegevens goed zijn ontvangen bij de Verkoopsite. Indien hier onjuistheden in vermeld staan of als er aanvullingen gedaan dienen te worden dan kan er telefonisch contact opgenomen worden met de klantenservice van Motordealerdirect.
14. Motordealerdirect maakt gebruik van cookies, teneinde de onderstaande gegevens over een bezoek van zijn Verkoopsite(s) te kunnen gebruiken. Motordealerdirect gebruikt deze gegevens om de identiteit van de betrokkene te kunnen vaststellen en om een volgend bezoek aan zijn Verkoopsite(s) te vergemakkelijken. Voorts gebruikt Motordealerdirect cookies om de doeltreffendheid van zijn Verkoopsite(s) en de reclameactiviteiten op de website te onderzoeken. Indien de Verkoopsite(s) wordt/worden bezocht, worden de onderstaande gegevens vastgelegd in een cookie. Indien dit door de betrokkene niet wordt gewenst, kan het gebruik van cookies verhinderd worden door de browserinstellingen aan te passen. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de Verkoopsite(s) van Motordealerdirect wordt verminderd, dan wel dat de Verkoopsite(s) van Motordealerdirect geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt. De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie: 1) uw IP-adres indien noodzakelijk; 2) sessienummer en 3) een klantnummer indien noodzakelijk.
15. Alle in- en uitgaande telefoongesprekken worden opgenomen. Dit doen wij in uw en ons belang. Door het opnemen van de gesprekken hoeft u geen of veel minder schriftelijke informatie te verstrekken. Daarnaast is achteraf altijd vast te stellen welke afspraak wij telefonisch gemaakt hebben.

ARTIKEL 13. GESCHILLEN
1. Op de algemene voorwaarden en de via de Verkoopsite(s) gesloten overeenkomst, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden of een via de Verkoopsite(s) gesloten overeenkomst of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staande, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Motordealerdirect ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gevestigd is.

ARTIKEL 14. DRUK- EN TYPEFOUTEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld onder voorbehoud van druk- en typefouten en Motordealerdirect aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

select your vehicle.

Nederlands Nederlands Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands Deutsch Deutsch Vlaams Vlaams
Nederlands Nederlands
Nederlands Nederlands